L'uomo seme (The Seed Giver)
Dates 2018 - 2019


Pontedera 23 February 2019 Teatro Era
Milan from 26 to 28 February 2019 Teatro Franco Parenti
Milan from 1 to 3 March 2019 Teatro Franco Parenti
Rome from 5 to 10 March 2019 Teatro Vascello